เพลงสัญญาด้วยใจ เป็นเพลงที่โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนแต่งขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้อเพลงบรรยายเกี่ยวกับนักเรียนของโรงเรียนที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายคำสัญญาแด่พระองค์ว่า นักเรียนทุกคนจะเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และมีความเมตตาอยู่เสมอ และจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป