Thank you for your interest in Concordian International School! As an International CIS accredited IB world school we have aligned ourselves with the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We hold ourselves to a high standard of effective recruiting practices with specific attention to child protection. We are seeking candidates for the following positions:

Role: MYP/DP Thai Teacher

ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ  ๒๕ ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะคุรุศาสตร์ เอกภาษาไทย หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • สามารถจัดการเรียนการสอน บูรณาการวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและสังคมศึกษา (วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์   รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ )ในระดับมัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 • มีจรรยาบรรณ รักในวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะของครูที่ดีที่ผู้เรียนพึงประสงค์  
 • มีความรู้ ความเข้าใจด้านจิตวิทยา เข้าใจลักษณะธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี  
 • เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นหาศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสร้างสรรค์และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 • สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างบทเรียน  สื่อ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติ (ภาษาอังกฤษ) และเอกสารประกอบการสมัครงานมาได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected] ตามที่อยู่ ด้านล่าง


Role: Thai Social Sciences Teacher

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะคุรุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา /
  ศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
 • สามารถจัดการเรียนการสอน
 • บูรณาการวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (วิชาประวัติศาสตร์
  ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ )ในระดับมัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 • มีจรรยาบรรณ และรักในวิชาชีพครู
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครมาที่อีเมล [email protected] และ [email protected]


Only fully qualified teachers with a minimum of a Bachelor’s Degree in Education, or a BA/BS with teaching certification will be considered for teaching positions. Prior experience teaching in an IB program is not required but is an advantage. Applicants are invited to send their letter of interest and detailed CV with a recent photograph to [email protected] Only shortlisted candidates will be contacted.